قیمت شمش فولاد

شمش فولاد
بازارگرید  و شرایط تحویلقیمت )ریال)توضیحات
بورس(150*150) 5SP35788تاریخ 1399/01/24
بازار آزاد(150*150) 3SP
(150*150) 4SP
(150*150) 5SP49200تاریخ 1399/01/27
صادراتتحویل FOB330-340 دلاربیلت
تحویل CFR

قیمت میلگرد

ردیفسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتواحدقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
میلگرد ساده۱۱۲۱۲شاخه سادهکیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
۲۱۴۱۲شاخه سادهکیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
۳۱۶۱۲شاخه سادهکیلوگرم۷۷,۰۰۰ نامشخص
۴۱۸۱۲شاخه سادهکیلوگرم۷۷,۰۰۰ نامشخص
۵۲۰۱۲شاخه سادهکیلوگرم۷۷,۰۰۰ نامشخص
۶۲۲۱۲شاخه سادهکیلوگرم۷۷,۰۰۰ نامشخص
۷۲۳۱۲شاخه سادهکیلوگرم۷۷,۰۰۰ نامشخص
۸۲۵۱۲شاخه سادهکیلوگرم۷۷,۰۰۰ نامشخص
۹۲۶۱۲شاخه سادهکیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
۱۰۲۸۱۲شاخه سادهکیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
۱۱۳۰۱۲شاخه سادهکیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
۱۲۳۲۱۲شاخه سادهکیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
۱۳۳۴۱۲شاخه سادهکیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
۱۴۳۶۱۲شاخه سادهکیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
۱۵۳۸۱۲شاخه سادهکیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
۱۶۴۰۱۲شاخه سادهکیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
۱۷۴۵۱۲شاخه سادهکیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
۱۸۵۰۱۲شاخه سادهکیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
ردیفسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
میلگرد آجدارA2۱۸۱۲شاخه آجدار۴.۲کیلوگرم۶۲,۵۰۰ نامشخص
۲۱۰۱۲شاخه آجدار۸کیلوگرم۶۲,۵۰۰ نامشخص
۳۱۲۱۲شاخه آجدار۸.۵ الی ۹کیلوگرم۶۱,۵۰۰ نامشخص
۴۱۴۱۲شاخه آجدار۱۱.۵کیلوگرم۶۱,۰۰۰ نامشخص
۵۱۶۱۲شاخه آجدار۱۵.۵ الی ۱۶کیلوگرم۶۱,۰۰۰ نامشخص
A3۱۱۰۱۲شاخه آجدار۸کیلوگرم۶۳,۸۰۰ نامشخص
۲۱۲۱۲شاخه آجدار۱۱کیلوگرم۶۲,۳۰۰ نامشخص
۳۱۴۱۲شاخه آجدار۱۵کیلوگرم۶۲,۱۰۰ نامشخص
۴۱۶۱۲شاخه آجدار۲۰کیلوگرم۶۲,۱۰۰ نامشخص
۵۱۸۱۲شاخه آجدار۲۵کیلوگرم۶۱,۸۰۰ نامشخص
۶۲۰۱۲شاخه آجدار۳۰کیلوگرم۶۱,۸۰۰ نامشخص
۷۲۲۱۲شاخه آجدار۳۷کیلوگرم۶۱,۸۰۰ نامشخص
۸۲۵۱۲شاخه آجدار۴۷کیلوگرم۶۱,۸۰۰ نامشخص
۹۲۸۱۲شاخه آجدار۵۸کیلوگرم۶۱,۸۰۰ نامشخص
۱۰۳۲۱۲شاخه آجدار۷۵کیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
A41۱۰۱۲شاخه آجدار۷.۹۳کیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
2۱۲۱۲شاخه آجدار۱۰.۶۶کیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
3۱۴۱۲شاخه آجدار۱۴.۵کیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
4۱۶۱۲شاخه آجدار۱۸.۹۶کیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
5۱۸۱۲شاخه آجدار۲۴کیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
6۲۰۱۲شاخه آجدار۲۹.۶کیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
7۲۲۱۲شاخه آجدار۳۵.۷۶کیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
8۲۵۱۲شاخه آجدار۴۶.۲کیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
9۲۸۱۲شاخه آجدار۵۷.۹۶کیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
10۳۲۱۲شاخه آجدار۷۵.۷۲کیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
11۳۶۱۲شاخه آجدار۹۵.۸۸کیلوگرمتماس بگیرید نامشخص
میلگرد کلافردیفسایز (mm)واحدگریدنوع کلافقیمت (ریال)نوسانت
۱۵.۵کیلوگرم۱۰۰۶کلاف سادهتماس بگیریدنامشخص
۲۱۰کیلوگرمکلاف آجدارتماس بگیریدنامشخص
۳۵.۵کیلوگرم۱۰۰۸کلاف سادهتماس بگیریدنامشخص
۴۵.۵کیلوگرم۱۰۱۰کلاف سادهتماس بگیریدنامشخص
۵۶.۵کیلوگرم۱۰۰۸کلاف سادهتماس بگیریدنامشخص
۶۶.۵کیلوگرم۱۰۰۶کلاف سادهتماس بگیریدنامشخص
۷۶.۵کیلوگرم۳SPکلاف ساختمانیتماس بگیریدنامشخص
۸۸کیلوگرم۱۰۰۸کلاف سادهتماس بگیریدنامشخص
۹۱۰کیلوگرم۱۰۰۸کلاف سادهتماس بگیریدنامشخص
۱۰۸کیلوگرمکلاف آجدارتماس بگیریدنامشخص
۱۱۱۰کیلوگرمکلاف آجدارتماس بگیریدنامشخص
۱۲۸کیلوگرمکلاف آجدارتماس بگیریدنامشخص

 

Call Now Buttonتماس بگیرید